(1)
Rahman, N.; Rahman, M.; Baten, M.; Hossain, M.; Hassan, S.; Ahmed, R.; Hossain, M.; Hossain, A.; Aziz, M. .; Haque, M.; Halder, T. .; Mamun, M.; Bhuiyan, M.; Khan, M.; Chowdhury, A. .; Qayum, M.; Sarkar, M.; Salam, M.; Kabir, M. Weather Forecast Based Rice Advisory Services in Bangladesh. Bangladesh Rice J. 2021, 25, 51-74.