(1)
Kabir, M.; Salam, M.; Chowdhury, A.; Rahman, N.; Iftekharuddaula, K.; Rahman, M.; Rashid, M.; Dipti, S.; Islam, A.; Latif, M.; Islam, A. S.; Hossain, M.; Nessa, B.; Ansari, T.; Ali, M.; Biswas, J. Rice Vision for Bangladesh: 2050 and Beyond. Bangladesh Rice J. 2016, 19, 1-18.