[1]
Karmakar, B., Rahman, M., Sarkar, M., Mamun, M., Rahman, M., Nessa, B., Salam, M. and Kabir, M. 2021. Adoption Lag Minimization for Increasing Rice Yield. Bangladesh Rice Journal. 25, 1 (Aug. 2021), 75–88. DOI:https://doi.org/10.3329/brj.v25i1.55180.