[1]
Rahman, N., Rahman, M., Baten, M., Hossain, M., Hassan, S., Ahmed, R., Hossain, M., Hossain, A., Aziz, M. , Haque, M., Halder, T. , Mamun, M., Bhuiyan, M., Khan, M., Chowdhury, A. , Qayum, M., Sarkar, M., Salam, M. and Kabir, M. 2021. Weather Forecast Based Rice Advisory Services in Bangladesh. Bangladesh Rice Journal. 25, 1 (Aug. 2021), 51–74. DOI:https://doi.org/10.3329/brj.v25i1.55179.