[1]
Kabir, M., Salam, M., Chowdhury, A., Rahman, N., Iftekharuddaula, K., Rahman, M., Rashid, M., Dipti, S., Islam, A., Latif, M., Islam, A.S., Hossain, M., Nessa, B., Ansari, T., Ali, M. and Biswas, J. 2016. Rice Vision for Bangladesh: 2050 and Beyond. Bangladesh Rice Journal. 19, 2 (Jun. 2016), 1–18. DOI:https://doi.org/10.3329/brj.v19i2.28160.