(1)
Elahee, S. F.; Rahman, M. M.; Rahman, M. M.; Hossain, S.; Zaki, M. Who Seek Homeopathic Treatment?. Bangladesh Med J 2009, 37, 37-40.