(1)
Saha, B.; Jahan, M.; Hossain, M. Ecology and Abundance of Bellamya Bengalensis (Lamarck, 1822) (Gastropoda:Viviparidae) in Pond Habitats of Rajshahi. Bangladesh J. Sci. Ind. Res. 2017, 52, 107-114.