Karim, M. M. and Rahman, M. T. (2011) “Return of Nipah virus: Bangladesh perspective”, Bangladesh Journal of Pathology, 26(1), pp. 23–25. doi: 10.3329/bjpath.v26i1.9147.