Karim, M. M., & Rahman, M. T. (2011). Return of Nipah virus: Bangladesh perspective. Bangladesh Journal of Pathology, 26(1), 23–25. https://doi.org/10.3329/bjpath.v26i1.9147