(1)
Karim, M. M.; Rahman, M. T. Return of Nipah Virus: Bangladesh Perspective. Bangladesh J Pathol 2011, 26, 23-25.