Yu, Yong-Fu, Administrative Bureau of Leigongshan National Nature Reserve, Leishan 557100, Guizhou, China