Zhijian, Yin, Graduate School of the Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China