Naz, Sabrina, Department of Botany, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh