Naz, Sabrina, Department of Botany, University of Rajshahi, Rajshahi 6205, Bangladesh