Diba, Nasrin Jahan, Department of Botany, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh