Rahim, Md. Abdur, Department of Botany, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka 1342, Bangladesh