Rahman, Kazi Zahidur, Institute of Biological Science, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh, Bangladesh