Yang, Cheng-Hua, Forestry Academy of Guizhou Province, Guiyang 550005, Guizhou, China