Partha, Pavel, and ABM Enayet Hossain. 2007. “Ethnobotanical Investigation into the Mandi Ethnic Community in Bangladesh”. Bangladesh Journal of Plant Taxonomy 14 (2):129-45. https://doi.org/10.3329/bjpt.v14i2.532.