Akhtar, Ashika, Mst. Ayesha, Maliha Mehnaz, Md. Almujaddade Alfasane, and Z.N. Tahmida Begum. 2019. “New Records of Phytoplankton for Bangladesh: Division - Cryptophyta”. Bangladesh Journal of Plant Taxonomy 26 (2):179-82. https://doi.org/10.3329/bjpt.v26i2.44578.