Akhtar, A., Ayesha, M., Mehnaz, M., Alfasane, M. A., & Begum, Z. T. (2019). New records of phytoplankton for Bangladesh: Division - Cryptophyta. Bangladesh Journal of Plant Taxonomy, 26(2), 179–182. https://doi.org/10.3329/bjpt.v26i2.44578