Zeng, Mengnan, Li Zhang, Miao Li, Beibei Zhang, Weisheng Feng, Haixue Kuang, and Xiaoke Zheng. 2018. “Mechanism of the Diuretic Activity of Descurainia Sophia Seed”. Bangladesh Journal of Pharmacology 13 (2):157-63. https://doi.org/10.3329/bjp.v13i2.35931.