Huo, Jiang Yan, Hong Chao Shen, Shu Mei Wang, Zhan Ke Chen, and Sheng Wang Liang. 2016. “Anti-Aging Activity of Radix Polygoni Multiflori Preparata in Aging Mice Model Induced by D-Galactose by Bioassay Method”. Bangladesh Journal of Pharmacology 11 (S1):S168-S176. https://doi.org/10.3329/bjp.v11iS1.27010.