Wang, Li, Tingting Yang, Weiping Ju, Ming Ren, Zhanqin Feng, Zengjuan Zheng, Zhenbo Hu, Yuqing Liu, and Weifen Zhang. 2016. “Degradation Behavior of theophylline/Chitosan/β-Cyclodextrin Microspheres for Pulmonary Drug Delivery”. Bangladesh Journal of Pharmacology 11 (S1):S116-S122. https://doi.org/10.3329/bjp.v11iS1.25634.