Mingsan, Miao, Li Yan, Wang Tan, Wang Ting, Bai Ming, Miao Jinxin, and Gong Bao. 2016. “Effects of Motherwort Alkaloids on Rat Ear Acne”. Bangladesh Journal of Pharmacology 11 (S1):S26-S30. https://doi.org/10.3329/bjp.v11iS1.25633.