Kim, Dusik , Zheng Wang, Lili Jin, Hanpin Li, Junwei Hwang, John W.Hanrahan, and Qiuyu Wang. 2016. “Development of a Novel Antimicrobial Peptide AWRK6”. Bangladesh Journal of Pharmacology 11 (2):460-68. https://doi.org/10.3329/bjp.v11i2.25031.