Li, Liu-Bing, Subin Lin, Jun Yan, Qian-Liang Wang, Zhi-Ying Fan, Qi-Rong Dong, Jian-Zhong Qin, and Zong-Gang Xie. 2015. “Poly-Phenolic Fraction of Chrysophyllum Cainito Extract Induces Cell Death in Osteosarcoma Cells”. Bangladesh Journal of Pharmacology 10 (4):972-79. https://doi.org/10.3329/bjp.v10i4.24576.