Dai, Xiao-Yu, Yong-Ming Yu, Zheng-Fang Kong, Yi-Sheng Cao, Dan-Dan Huang, Xiao-Rong Hu, Zuo-An Huang, Yang-Yang Xie, and Shun Zhang. 2015. “Tectorigenin Inhibits Caco-2 Human Colon Cells via NF-κB Pathway Suppression”. Bangladesh Journal of Pharmacology 10 (4):948-55. https://doi.org/10.3329/bjp.v10i4.23833.