Yang, Li-Guang, Xiang-An Tian, Xiao-Yan Li, Jian-Guo Huang, Nai-Qing Liu, and Qin-Li Sun. 2015. “Trolox Induces Inhibition of Cell Proliferation and Apoptosis in Human Colon Cancer Cells”. Bangladesh Journal of Pharmacology 10 (4):931-36. https://doi.org/10.3329/bjp.v10i4.23651.