Li, Wenbin, Hongyan Sun, Jianwu Zhou, Yabiao Zhang, Linjie Liu, and Ye Gao. 2015. “Antibacterial Activities, Anti-Oxidant Contents and Antioxidant Properties of Three Traditional Chinese Medicinal Extracts”. Bangladesh Journal of Pharmacology 10 (1):131-37. https://doi.org/10.3329/bjp.v10i1.21324.