Liu, Yanxia, Weiwei Xu, Lei Liu, Linming Guo, Yu Deng, and Junkang Liu. 2012. “N-Acetyl Glucosamine Improves Intestinal Mucosal Barrier Function in Rat”. Bangladesh Journal of Pharmacology 7 (4):281-84. https://doi.org/10.3329/bjp.v7i4.12806.