Sun, Qin, Pi-Xian Shui, Han-Bin Li, Si-Jin Yang, Ming-Hua Liu, and Shi-Jing Zhang. 2012. “In Vitro Anti-Viral Effect of Fructopyrano-(1↠4)-Glucopyranose from Radix Isatidis on Infuenza Virus A”. Bangladesh Journal of Pharmacology 7 (3), 145-49. https://doi.org/10.3329/bjp.v7i3.11228.