Zeng, M., Zhang, L., Li, M., Zhang, B., Feng, W., Kuang, H., & Zheng, X. (2018). Mechanism of the diuretic activity of Descurainia sophia seed. Bangladesh Journal of Pharmacology, 13(2), 157–163. https://doi.org/10.3329/bjp.v13i2.35931