(1)
Zeng, M.; Zhang, L.; Li, M.; Zhang, B.; Feng, W.; Kuang, H.; Zheng, X. Mechanism of the Diuretic Activity of Descurainia Sophia Seed. Bangladesh J Pharmacol 2018, 13, 157-163.