Chowdhury, S. “BJOG Yearly CME Program Vol.33(2)”. Bangladesh Journal of Obstetrics &Amp; Gynaecology, vol. 33, no. 2, July 2020, pp. 174-7, doi:10.3329/bjog.v33i2.43578.