Chowdhury, S. (2020) “BJOG yearly CME program Vol.33(2)”, Bangladesh Journal of Obstetrics & Gynaecology, 33(2), pp. 174–177. doi: 10.3329/bjog.v33i2.43578.