Dewan, F. (2017) “Society News Vol.31(2)”, Bangladesh Journal of Obstetrics & Gynaecology, 31(2), p. 111. doi: 10.3329/bjog.v31i2.34223.