Chowdhury, Sameena. 2020. “BJOG Yearly CME Program Vol.33(2)”. Bangladesh Journal of Obstetrics &Amp; Gynaecology 33 (2):174-77. https://doi.org/10.3329/bjog.v33i2.43578.