Dewan, Farhana. 2017. “Society News Vol.31(2)”. Bangladesh Journal of Obstetrics & Gynaecology 31 (2), 111. https://doi.org/10.3329/bjog.v31i2.34223.