Chowdhury, S. (2020). BJOG yearly CME program Vol.33(2). Bangladesh Journal of Obstetrics &Amp; Gynaecology, 33(2), 174–177. https://doi.org/10.3329/bjog.v33i2.43578