[1]
Chowdhury, S. 2020. BJOG yearly CME program Vol.33(2). Bangladesh Journal of Obstetrics & Gynaecology. 33, 2 (Jul. 2020), 174–177. DOI:https://doi.org/10.3329/bjog.v33i2.43578.