Tarafder, K. H. . “Transoral Laryngeal Microsurgery”. Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology, vol. 27, no. 2, Nov. 2021, pp. 100-3, doi:10.3329/bjo.v27i2.56354.