Rahman, M. M., M. I. Ali, M. A. Karim, M. S. Arafat, M. Hanif, and K. H. Tarafder. “Frequency of Malignancy in Multinodular Goitre”. Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology, vol. 20, no. 2, Feb. 2015, pp. 75-79, doi:10.3329/bjo.v20i2.22022.