Tarafder, K. “Golden Age of Tonsillectomy”. Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology, Vol. 20, no. 2, Feb. 2015, pp. 51-53, doi:10.3329/bjo.v20i2.22018.