Rahman, M. M., Ali, M. I., Karim, M. A., Arafat, M. S., Hanif, M. and Tarafder, K. H. (2015) “Frequency of Malignancy in Multinodular Goitre”, Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology, 20(2), pp. 75–79. doi: 10.3329/bjo.v20i2.22022.