Tarafder, K. (2015) “Golden age of Tonsillectomy”, Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology, 20(2), pp. 51-53. doi: 10.3329/bjo.v20i2.22018.