Rahman, M. M., Ali, M. I., Karim, M. A., Arafat, M. S., Hanif, M., & Tarafder, K. H. (2015). Frequency of Malignancy in Multinodular Goitre. Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology, 20(2), 75–79. https://doi.org/10.3329/bjo.v20i2.22022