Ray, R., Mukherjee, M., Dutta, M., Neogi, M., & Gayen, G. C. (2012). Importance of nasal endoscopy for the evaluation of epistaxis. Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology, 18(1), 11–15. https://doi.org/10.3329/bjo.v18i1.10408