[1]
Tarafder, K.H. 2021. Transoral Laryngeal Microsurgery. Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology. 27, 2 (Nov. 2021), 100–103. DOI:https://doi.org/10.3329/bjo.v27i2.56354.