Dewan, Pratik, Senior Medical Officer, BIRDEM, Dhaka, Bangladesh